Op de KTS maak je het

Schoolgids 2022-2023

De KTS is een vmbo-school waar je wordt opgeleid voor een vak. Daarbij gaan we uit van jouw mogelijkheden. Op de KTS maak je het! De KTS • heeft als doel, dat alle leerlingen hun schoolcarrière met een diploma afsluiten; • biedt een gedegen opleiding, gericht op vakmanschap, met zoveel mogelijk kans op werk; • laat leerlingen leren door te doen. Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, bieden wij leerlingen alle opleidingsmogelijkheden binnen het vmbo aan: • Basisberoepsgerichte leerweg; • Kaderberoepsgerichte leerweg; • Technomavo (theoretische leerweg); Binnen de Technomavo-opleiding kunnen leerlingen, die willen doorstromen naar het hbo, een aantal theoretische vakken volgen op havo-niveau. Dit noemen wij de Beroepshavo. Op de KTS kan iedere leerling de opleiding volgen die past bij zijn/haar capaciteiten. Als vmbo-school leggen wij de basis voor het vakmanschap, dat in het vervolgonderwijs verder wordt ontwikkeld. De KTS kiest voor duidelijke vakrichtingen met een goed toekomstperspectief, met de volgende uitstroomprofielen: • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) • Produceren, Installeren en Energie (PIE) Wij hebben ons aangesloten bij het Vakcollege. Het Vakcollege is een vereniging van vmbo-scholen, die zich vanaf de onderbouw richten op een gedegen vakgerichte opleiding in samenwerking met het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De KTS werkt samen met mboRijnland. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN Als vmbo-school leggen wij de basis voor het vakmanschap Wij zijn aangesloten bij het Vakcollege 2

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces (driejaarstotaal) Bovenbouwsucces (driejaarstotaal) Berekend oordeel vmbo b voldoende vmbo k voldoende vmbo g/t voldoende Onderbouw Bovenbouw norm 95.34% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 19/20 20/21 21/22 Driejaarstotaal norm -10.05% 100% 100% 90% 75% 95% 80% 85% 70% 65% 95% 85% 90% 80% 75% norm 18/19 19/20 20/21 Driejaarstotaal vmbo b 87,59% vmbo k 86,50% vmbo g/t 86,85% ONDERWIJSRESULTATEN 2022 3

In- en doorstroomgegevens zittenblijver zelfde schoolsoort zittenblijver lagere schoolsoort zittenblijver hogere schoolsoort bevorderd lagere schoolsoort bevorderd zelfde schoolsoort bevorderd hogere schoolsoort *VAVO = voortgezet onderwijs via ROC (uitbestede leerlingen) Iedere school moet jaarlijks een aantal gegevens aanleveren bij het ministerie en de onderwijsinspectie. Op basis daarvan wordt een aantal overzichten samengesteld, die aangeven hoe de KTS het als school doet in vergelijking met andere scholen in Nederland. Aantal leerlingen per 1-10-2020 Tijdens de cursus Uitstroom bevorderd Uitstroom diploma Interne verplaatsingen tot 1 oktober 2020 3e leerjaar 4e leerjaar BL KL TL BL KL TL HA Bij Af Ja Nee Ja Nee som LJ. 1 LJ. 2 Leerjaar 1 167 2 6 159 1 158 Leerjaar 2 180 2 3 1 174 4 42 97 31 Leerjaar 3 vmbo BL 76 1 1 8 66 6 59 1 101 101 2 98 vmbo KL vmbo TL 43 43 2 1 39 Leerjaar 4 vmbo BL 71 71 0 vmbo KL 112 110 1 1 1 vmbo TL 40 39 1 1 TLVAVO* 2 2 0 Totaal 792 0 5 9 2 230 1 545 1 162 48 97 33 61 101 40 0 Netto resultaat in-/uitstroom a.g.v. verplicht tussen vestigingen Externe instroom bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 206 172 15 8 15 3 Aantal leerlingen per 1-10-2021 751 173 177 56 112 36 61 101 40 0 KWALITEITSBELEID 4

Mentor De mentor: • is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s); • is de spil in de contacten tussen school, thuis en de leerling; • zorgt voor een prettige sfeer in de klas; • houdt de resultaten bij en bespreekt deze met de leerling; • noteert de belangrijkste zaken in het leerlingvolgsysteem; • geeft in de onderbouw mentorlessen. In het eerste jaar ‘leren’ de leerlingen leren en wordt aandacht besteed aan de omgang met elkaar. In het tweede jaar ligt de nadruk vooral op het kiezen van de vakrichting voor het derde jaar. Teamleiders De teamleiders hebben regelmatig contact met de mentoren en houden het reilen en zeilen van de leerlingen het hele jaar bij. De teamleiders van de KTS zijn: Symbiose en ondersteuning • mevrouw S. Duindam Onderbouw • Leerjaar 1: de heer T. ten Have • Leerjaar 2: mevrouw F. den Elzen Bovenbouw • Techniek: de heer J. Smakman • Horeca, Bakkerij en Recreatie: de heer A. Houwaart • Technomavo en Beroepshavo: de heer M. van Rooden Personeelsbeleid en examensecretaris • mevrouw H. van Heeringen Ondersteuning en begeleiding De KTS heeft een ondersteunings- en begeleidingsplan, waarin staat hoe de leerlingbegeleiding is geregeld. De ondersteuningsstructuur is op de volgende manier opgebouwd: • Basisondersteuning: ondersteuning in de klas als onderdeel van het primair proces, eventueel aangevuld met coaching door een leerlingbegeleider; • Basis+ ondersteuning: leerling krijgt arrangement op maat aangeboden - voor een bepaalde periode - of komt in aanmerking voor plaatsing in één van de Symbioseklassen. Begeleidings-en ondersteuningsteam Onderbouw • mevrouw L. Vrolijk • de heer K. van den Berg Orthopedagoog • mevrouw L. Neeleman Orthopedagoog-Generalist • mevrouw A. Vrolijk Intern begeleider Symbiose • mevrouw E. van Delft Beleid begeleiding en ondersteuning • de heer H. Verbaas Vertrouwenspersonen De KTS heeft twee vertrouwenspersonen, bij wie leerlingen terecht kunnen bij problemen. De vertrouwenspersonen van de KTS zijn: • mevrouw L. Behzadpour • mevrouw L. van Sonsbeek Voor zaken die met school of een medewerker te maken hebben, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van Stichting Fioretti Teylingen, Miriam Smit. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-21397442 of via e-mail: info@humanresults.nl. Peersupport Op de KTS werken wij succesvol met het project ‘Peersupport’. Hierbij helpen enkele derdejaarsleerlingen, de ‘Peerleaders’, de eersteklassers. Zij helpen de nieuwe leerlingen tijdens de introductiedagen en maken hen wegwijs in de school. De Peerleaders komen ook regelmatig in de klas om te kijken of alles goed gaat met de eersteklassers. ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING Bovenbouw • de heer G. Barnhoorn • mevrouwW. Buikstra • de heer M. Dickhoff 5

Centrum voor Jeugd en Gezin Heeft u een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u gratis terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier werken verschillende professionals samen, zoals: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. Het CJG en het Voortgezet Onderwijs Het CJG werkt op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Wanneer op school overleg is van een ondersteuningsteam, dan kunnen medewerkers van het CJG daaraan deelnemen. In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgt uw kind een digitale gezondheidstest aangeboden. Deze heet ‘Gezond leven? Check het even!’. Hiermee krijgt uw kind inzicht in de eigen gezondheid. Na het invullen van deze vragenlijst nodigt de jeugdgezondheidszorg alle jongeren in de onderbouw uit voor een gesprek over hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In de bovenbouw kunnen jongeren zelf aangeven of ze uitgenodigd willen worden voor een gesprek. Het CJG geeft persoonlijk of klassikaal adviezen over uiteenlopende onderwerpen. Indien nodig en op verzoek van school, biedt het CJG begeleiding bij ziekteverzuim. Contact met het CJG Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het CJG op de KTS, bel dan 088 - 254 23 84. U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboortedatum en school van uw kind). Op www.cjghollandsmidden.nl, de website van uw CJG, kunt u uw vraag stellen via de chat of een e-consult. U vindt hier ook: • contactgegevens van het CJG in uw gemeente; • informatie over openingstijden en inloopspreekuren; • informatie over Jeugdhulp; • ‘Ouders voor elkaar’, een online platform voor ouders. Het CJG organiseert ook cursussen voor ouder(s)/verzorger(s) en jongeren. Regelmatig zijn er themabijeenkomsten en webinars voor ouder(s)/verzorger(s). Kijk voor het volledige aanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op Facebook en Instagram. Voor jongeren heeft het CJG een aparte website: www.hoezitdat.info. Jongeren kunnen hier anoniem vragen stellen en ervaringen delen. Ze vinden er veel informatie en uitleg over de gezondheidstest op school. Ook kunnen ze instagram.com/hoezitdat.info volgen. 6

Samenwerkingsverband (SWV) Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op www.swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl Passend onderwijs: ieder kind een passende onderwijsplek In het kader van passend onderwijs werkt onze school samen met de andere scholen in de regio in een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Dit is een stichting waarbij 8 schoolbesturen zijn aangesloten, met in totaal 19 vestigingen VO en VSO. In het samenwerkingsverband werken de scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren. Loket Passend Onderwijs Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie en advies? Wanneer u of de mentor op school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind in de klas, gaat u met elkaar in gesprek om samen te kijken wat nodig is om uw kind weer met plezier naar school te laten gaan. Wilt u graag aanvullende informatie over passend onderwijs of bent u op zoek naar een onafhankelijk advies, dan kunt u terecht op www.swvduinenbollenstreek.nl/ouders-en-jongeren. Heeft u na het bezoek aan de website nog een aanvullende vraag? Neem dan (kosteloos) contact op met de adviseurs van het Loket Passend Onderwijs voor meer informatie of advies over passend vo-onderwijs. Zij denken graag met u mee. Contact: www.swvduinenbollenstreek.nl/ouders-en-jongeren/ info@swvduinenbollenstreek.nl (0252) 74 55 90 Klachtenregeling Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die een klacht hebben, wenden zich in eerste instantie tot de teamleider van de leerling. Mochten zij er met de betrokkenen niet uitkomen, dan kunnen ze de klacht schriftelijk neerleggen bij de Klachtencommissie van Stichting Fioretti Teylingen (t.a.v. Interne Klachtencommissie, Postbus 200, 2215 ZL Voorhout). De procedure van de klachtenregeling is beschreven in het Leerlingenstatuut. Als men met de Klachtencommissie niet tot overeenstemming komt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zich per post wenden tot de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Leerlingenstatuut In het Leerlingenstatuut staat vermeld wat de rechten en de plichten van een leerling zijn. Het Leerlingenstatuut geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de docenten, het onderwijsondersteunend personeel, de directie, het schoolbestuur en de ouder(s)/verzorger(s). Het Leerlingenstatuut is opvraagbaar bij de administratie en te downloaden via de website van de school. Veiligheidsbeleid Het Schoolveiligheidsplan van de KTS is te downloaden via de website van de school. 7

Om onderwijs te geven en leerlingen te begeleiden worden persoonlijke gegevens van leerlingen verzameld en verwerkt. Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dagelijks werk op school. Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens en is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Hieruit vloeit voort dat wij als school zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers en dat misbruik wordt voorkomen. Op basis van de AVG heeft Stichting Fioretti Teylingen een Privacyreglement opgesteld. Dit is te vinden op zowel de website van de school als van de Stichting. In het Privacyreglement en het Leerlingenstatuut is beschreven welke persoonlijke gegevens in onze leerlingenadministratie worden vastgelegd. Foto- en filmopnamen Voor onze interne en externe PR worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt. Veelal betreft dit activiteiten als sportdagen, schoolfeesten, muziekuitvoeringen en excursies. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor onder andere onze website en ons drukwerk. Als we het portret van één specifieke leerling willen gebruiken voor de wervingsposter of de voorkant van een brochure (zoals de Schoolgids), zullen we ouder(s)/verzorger(s) c.q. leerlingen om toestemming vragen. Als een leerling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar afbeelding, kan hij/zij, of kunnen zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) dat bij aanvang van het schooljaar kenbaar maken. De mogelijkheid om dit aan te geven is voor ouder(s)/verzorger(s) - met kinderen tot 16 jaar - aanwezig in Somtoday op hun persoonlijke pagina. Het is niet mogelijk foto’s uit reeds gepubliceerd drukwerk te laten verwijderen. Ten behoeve van de interne én externe PR maken we ook gebruik van sociale media. Hier plaatsen we regelmatig foto’s en berichten over activiteiten van de school. We denken d.m.v. sociale media de verschillende doelgroepen beter te kunnen informeren en meer in het algemeen de betrokkenheid bij de school te vergroten. De inhoud van de berichten is altijd schoolgerelateerd. Van medewerkers en leerlingen verwachten we dat ze online dezelfde sociale omgangsvormen hanteren als offline. Als fatsoensnormen worden overschreden zullen we passende maatregelen nemen. Ook voor professionaliseringsdoeleinden worden soms beeldopnamen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat docenten zich voortdurend ontwikkelen. Eén van de middelen die daarbij gebruikt kunnen worden, is het filmen van een les. Het kan niet anders dan dat daarbij ook leerlingen in beeld komen. De filmbeelden worden door de betrokken docent bekeken en daarna vernietigd. PRIVACY 8

LWOO/basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg en mavo LWOO/basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoeps- gerichte leerweg en mavo Leergebieden Leerjaar 1 Leerjaar 1* Leerjaar 2 Leerjaar 2* Nederlands 3 3 3 3 Engels 3 3 3 3 Duits 2 2 Wiskunde 3 3 3 3 Natuur-/Scheikunde 2 2 Biologie 2 2 2 2 Mens & Maatschappij 4 4 4 4 Techniek 4 3 3 3 Koken/bakken 2 2 Beeldende vormgeving 2 2 2 2 Muziek 1 1 Sport en bewegen 3 3 3 3 Praktische sectororiëntatie 2 2 Mentoruur/loopbaanbegeleiding 1 1 1 1 Basisvaardigheden rekenen en taal 2 2 2 2 Totaal 30 31 30 32 Lessentabel leerjaar 1 + 2 ONDERWIJSTIJD *Leerlingen die de Beroepshavo volgen, krijgen bij theoretische vakken leerstof aangeboden op havo-niveau. 9

Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van activiteiten. De kosten voor levering en diensten zijn verplicht en noodzakelijk voor het volgen van de lessen. Leerlingen uit leerjaren 1 en 2 wordt gevraagd om via The Rent Company een Chromebook aan te schaffen (richtlijn aanschafprijs: tussen € 377,- en € 449,- + € 2,60 per maand verzekeringspakket). 1. De kosten voor sportkleding worden ook in rekening gebracht bij leerlingen die in een hoger leerjaar instromen. 2. De leerlingen bij BWI ontvangen een gereedschapsset, de leerlingen van PIE een schuifmaat. Deze worden persoonlijk eigendom. 3. In de lokalen van BWI zijn goedgekeurde veiligheidsbrillen en oordoppen aanwezig. Indien gewenst kunnen de leerlingen deze - voor persoonlijk gebruik in de lokalen - ook via de school aanschaffen. 4. Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt de vakkleding HBR in leerjaar 3 eenmalig aangeschaft, bestaande uit twee kledingsets (koksbuis en koksbroek inclusief logo- en naamborduring), die in leerjaren 3 en 4 worden gebruikt. De kleding wordt persoonlijk eigendom en wordt door de leerling zelf gereinigd. Schooljaar 2022-2023 is een overgangsjaar: leerjaar 4 valt dan nog onder de oude regeling met vakkleding HBR voor een bedrag van € 170,-. Voor dit leerjaar wordt de vakkleding nog op school gereinigd. De kosten voor gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en vakkleding voor de leerlingen van de Technomavo zijn afhankelijk van de gekozen afdeling. Voor HBR wordt 1 set vakkleding aangeschaft. Schooljaar 2022-2023 Afdeling BWI BWI PIE PIE HBR HBR Techno mavo Techno mavo Leerjaar 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 Ouderbijdrage (Bedragen per leerling) Kosten algemene leerlingenactiviteiten zoals feesten en uitgaansdagen 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Contributies t.b.v. faciliteiten leerlingen (o.a. Euro-Toques) 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 Kosten leerlingvolgsysteem 19,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Contributie VBS 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Verzekeringen 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 Reprokosten 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Extra bijdrage ICT 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Deelname aan excursies e.d. 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Totaal ouderbijdrage 160,80 155,80 145,80 131,80 145,80 131,80 145,80 131,80 145,80 131,80 Levering en diensten (Bedragen per leerling) Huur lockers (inclusief B.T.W.) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Sportkleding1 25,00 Kosten PSO/gebruik producten horeca 35,00 35,00 35,00 35,00 Gereedschapsset2 69,00 69,00 30,30 Veiligheidsbril3 4,80 Oordoppen3 15,20 Veiligheidsschoenen 16,00 24,90 Vakkleding (bij HBR + PIE incl. reiniging)4 25,00 25,00 72,00 123,44 170,00 Keuzevak lassen: helm en handschoenen 50,00 50,00 Totaal levering en diensten 70,00 45,00 120,00 104,00 157,20 10,00 168,44 215,00 10,00 10,00 Totaal kosten per schooljaar 230,80 200,80 265,80 235,80 303,00 141,80 314,24 346,80 155,80 141,80 Mogelijke extra kosten (Bedragen per leerling) Sport-/muziek-/kook-/Technoklas 50,00 50,00 Werkweek 160,00 160,00 160,00 160,00 LO2 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE, LEVERING EN DIENSTEN 10

Volg ons via SOCIALE MEDIA Bekijk onze website WWW.TEYLINGEN-COLLEGE.NL/KTS De website van Teylingen College KTS biedt voor iedereen actuele informatie. Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers kunnen op de website terecht voor informatie, vragen of om de laatste nieuwtjes te bekijken. Zeer zeker een bezoekje waard! Teylingen College KTS Vakcollege voor: • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) • Produceren, Installeren en Energie (PIE) • Technomavo Bankrekening: NL73 RABO 0366 041 142 (IBAN) RABONL2U (BIC-code) Stichting Fioretti Teylingen Postbus 200, 2215 ZL Voorhout Alle medewerkers van de KTS zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school of via e-mail: T (0252) 46 18 00 E drielettercode@teylingen-college.nl De beste tijd om te bellen is voor of na schooltijd of tijdens de pauzes. Vervoer De KTS is vanuit alle richtingen per fiets goed bereikbaar over wegen die voorzien zijn van fietspaden. Ook met het openbaar vervoer is de locatie KTS goed bereikbaar met de busdiensten. Op de website www.9292.nl kunt u vinden hoe u de KTS het beste met het openbaar vervoer kunt bereiken. Directeur KTS Dennis Engelhart De KTS vormt samen met Duinzigt te Oegstgeest, Leeuwenhorst te Noordwijkerhout en de ISK Duin- en Bollenstreek het Teylingen College. KTS bezoekadres Leidsevaart 4 2215 RE Voorhout T (0252) 46 18 00 E info_kts@teylingen-college.nl I www.teylingen-college.nl/KTS Algemeen postadres Postbus 200 2215 ZL Voorhout T (0252) 43 34 91 E secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl I www.stichtingfiorettiteylingen.nl Facebook Teylingen College KTS Voorhout Instagram kts.teylingencollege YouTube Teylingen College KTS Adjunct-directeur Sebastiaan Baltes

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=