Verlofaanvraag

Om verlof of extra vakantie aan te vragen dient u gebruikt te maken van het aanvraagformulier en eventueel de werkgeversverklaring.

U kunt het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier bij de schooladministratie inleveren. E-mailen is niet toegestaan.

Lees vóór aanvragen de toelichting zorgvuldig door!

1. Leerpicht en verlof
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
3. Op vakantie onder schooltijd
4. Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden'
5. Hoe dient u een aanvraag in?
6. Niet eens met het besluit?
7. Ongeoorloofd verzuim
8. Vakantieroosters

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. https://rbl-hollandrijnland.nl/

1. Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze folder beschreven.

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Islamitische feestdagen
Offerfeestdagen Suikerfeest
Hindoe-feestdagen
Holifeest Diwalifeest
Joodse feestdagen
Paasfeest
Wekenfeest
Joods Nieuwjaar
Grote verzoendag
Loofhuttenfeest
Slotfeest
Vreugd der Wet

3. Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Uit jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in deze perdiode (de zomervakantie) kan verdienen. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

4. Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden'
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
een verhuizing van het gezin (max 1 dag) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (max 1 dag) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats (max 2 dagen) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland, binnen Europa (max 5 dagen) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten Europa (max 10 dagen) ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar) overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad in Nederland (max 2 dagen) overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (binnen Europa max 2 dagen, buiten Europa max 10 dagen) overlijden van bloed- of aanverwanten in de in de derde en vierde graad (max 1 dag) viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (max 1 dag)

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':

familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie in verband met een gewonnen prijs vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

5. Hoe dient u een aanvraag in?U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

6. Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van belanghebbende de dagtekening (datum) een omschrijving van het besluit dat is genomen argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

7. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

8. Vakantieroosters