Klachtenregeling

Onderwijs is mensenwerk. Mensen maken fouten en dat geldt ook voor ons. Het kan gebeuren dat een medewerker van de school iets zegt, doet of juist nalaat te doen waarmee u het niet eens bent.

Bent u boos, verontrust of teleurgesteld over een opmerking, gedraging of beslissing van een van onze medewerkers, dan is het goed dat u daar niet te lang mee blijft rondlopen. De meeste klachten betreffen de dagelijkse gang van zaken en kunnen in onderling overleg naar tevredenheid worden opgelost. Elkaar telefonisch spreken of persoonlijk ontmoeten werkt bij een klacht beter dan een e-mail sturen. U kunt zich het beste als eerste richten tot de medewerker die in uw ogen verkeerd gehandeld heeft. Indien u er met hem/haar niet goed uitkomt en ook de bemiddeling van de mentor of de teamleider geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u zich wenden tot de rector, dhr. Slats.

In de klachtenregeling staat beschreven welke stappen u kunt zetten indien u er ook met de rector niet uitkomt. Op Leeuwenhorst is er een contactpersoon Veiligheid en Kwaliteit, die u in deze procedure kan bijstaan. Dat is mw. J. ter Linde.

 

Stroomschema klacht en beroep: 

Klachtenregeling:

   

Integriteitscode: