Financiën

Op deze pagina vindt informatie over schoolboeken, ouderbijdrage, besteding van de ouderbijdrage, wijze van betalen e.d.

 

Schoolboeken
Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door het schoolbestuur wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Scholen moeten deze schoolboeken en dit lesmateriaal gratis ter beschikking stellen aan leerlingen.
Het Teylingen College heeft ervoor gekozen de boekenvoorziening uit te besteden. Voor de komende schooljaren zal deze taak worden verzorgd door Van Dijk Educatie. Ouder(s)/verzorger(s) dienen de schoolboeken zelf te bestellen bij Van Dijk Educatie. Via de locatie ontvangt u meer informatie over het bestellen van schoolboeken. Indien gewenst kunt u ook informatie inwinnen via telefoonnummer
0900-5004010, via www.vandijk.nl of bij de locatie waar uw kind is geplaatst.

De schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld; de boeken worden dus niet het eigendom van de leerlingen. Daarom wordt ouder(s)/verzorger(s) een borgsom ad € 75,00 per leerling gevraagd. Deze borgsom zal door Van Dijk Educatie worden geïnd. Bij schade of vermissing van het door de school verstrekte materiaal zal de borgsom worden gebruikt om de kosten te verrekenen. Als uw kind de school verlaat, ontvangt u de borgsom retour indien er geen nieuwe bestelling is geplaatst en alle schoolboeken zijn ingeleverd. Nadat in augustus alle bestelling zijn afgerond, wordt in september de borg teruggestort.

Ouderbijdrage
Het geven van onderwijs gaat gepaard met aanzienlijke kosten. Om het onderwijs goed te kunnen verzorgen, maakt het Teylingen College, waarvan Leeuwenhorst deel uit maakt, zelf extra kosten. De overheid vergoedt de meeste kosten die de school moet maken, maar niet alle. Zo ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid voor sommige lesmaterialen zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines, laptops, gereedschap, vakkleding en sportkleding. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden gebruikt kan worden of (door het zelf aan te schaffen) eigendom wordt van de leerling. Ook krijgen scholen geen geld van het ministerie voor extra activiteiten. De ouderbijdrage die de school aan u vraagt is bedoeld om deze kosten te dekken.
Het Teylingen College streeft ernaar zo helder mogelijk te zijn ten aanzien van de ouderbijdrage. Met de ouderraden en oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt jaarlijks vooraf overlegd welke posten de school aan de ouder(s)/verzorger(s) wil doorberekenen. Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage.
Het beleid van het Teylingen College is erop gericht de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De doorberekende bedragen zijn vrijwillig. De school heeft voor de vrijwillige ouderbijdrage een modelovereenkomst opgesteld. Deze is opgenomen in de schoolgids.
Soms heeft niet-betalen echter consequenties. Daarom worden de kosten, die de school ten behoeve van uw zoon/dochter maakt en aan u doorberekent gesplitst in een vrijwillige ouderbijdrage en leveringen en diensten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden ondermeer betaald de kosten van klassikale excursies, festiviteiten, culturele activiteiten, sportactiviteiten, vieringen, de schoolkrant en de kosten van leerlingen- en ouderraden. Het niet-betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage heeft geen consequenties voor de toegankelijkheid van de betreffende activiteit.

Talentklassen
Voor de Talentklassen wordt een eigen bijdrage van € 150,- gevraagd. Deze bijdrage valt niet onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Leveringen en diensten
Onder leveringen en diensten vallen de kosten waarbij niet-betalen leidt tot het niet kunnen deelnemen aan een activiteit (bijvoorbeeld profielklassen, meerdaagse excursies, werkweken en buitenlandse reizen) of waarbij niet-betalen betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf de aanschaf moeten doen (bijvoorbeeld een rekenmachine, gereedschap, vakkleding en sportkleding). Als niet-betalen leidt tot uitsluiting van deelname aan een activiteit zal veelal een alternatief programma voor uw kind van kracht zijn.
De school zal jaarlijks aangeven waaraan de ontvangen ouderbijdragen zijn besteed.

Wijze van betaling
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage alsmede een gespecificeerde factuur voor de kosten van leveringen en diensten. Er bestaat de mogelijkheid om de kosten van leveringen en diensten in meerdere, gelijke termijnen te betalen (maximaal 4 termijnen).

Tussentijdse overplaatsing
Wanneer uw zoon/dochter in de loop van het schooljaar van de ene naar de andere sector van het Teylingen College dan wel het Fioretticollege overstapt, heeft dat geen consequenties voor de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage.
De kosten van leveringen en diensten worden in dat geval tijdsevenredig per sector vastgesteld.

Tussentijds vertrek
Wanneer uw zoon/dochter in de loop van het schooljaar de school verlaat, dan worden de kosten van leveringen en diensten tijdsevenredig vastgesteld. Heeft u meer betaald dan het opnieuw vastgestelde bedrag voor leveringen en diensten, dan krijgt u het teveel betaalde uiteraard teruggestort.

Besteding ouderbijdrage Leeuwenhorst
Uitdagend, modern onderwijs in een Europese context met een sterk cultureel aanbod! Dat is wat we op het Teylingen College, Leeuwenhorst willen bieden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt daarom grotendeels aangewend om een deel van de kosten te dekken van de activiteiten, diensten en faciliteiten die de school op deze manier aantrekkelijk maken voor onze leerlingen. De besteding en verantwoording daarvan worden jaarlijks kritisch bekeken door en besproken met de financiële commissie van de oudervereniging. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt na instemming van de oudervereniging en de oudergeleding van de deel-MR vastgesteld.
Voor onze vrijwillige ouderbijdrage hebben wij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften een modelovereenkomst opgesteld. Deze treft u aan het einde van dit hoofdstuk aan. De kosten voor deelname aan een talentklas, meerdaagse excursies, sportkleding en rekenmachines vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage en worden apart in rekening gebracht. Dit schooljaar worden de volgende zaken mede met behulp van de ouderbijdrage betaald:

Culturele activiteiten
• Het Open Podium
• De Evenementen Commissie Leeuwenhorst en de Mediagroep (TCTV).
• Sinterklaas- en kerstvieringen
• Internationaliseringprojecten
• Een goede mediatheek met deskundig personeel
• Diverse excursies in klas 1 t/m 4
• Sportdagen
• Gemeenschappelijke sociale activiteiten
• Introductieactiviteiten in de brugklas
• Een groepsactiviteit met de mentorklas
• De diploma-uitreiking
• De Leerlingenraad

Daarnaast wordt een deel besteed aan de volgende praktische zaken:
• Een printbudget per leerling
• Gebruik woordenboeken en atlassen
• Een kleine bijdrage in de kosten die we maken voor ouderavonden en voorlichtingsactiviteiten
• Kosten voor verzekeringen e.d.
• Lockers voor alle leerlingen
• Een budget voor de oudervereniging

Verzekering
'Een ongeluk zit in een klein hoekje'. We hopen het niet, maar op weg van huis naar school en op school kan altijd iets gebeuren. De school heeft daarvoor een verzekering afgesloten. Die verzekering geldt voor de tijd die de leerling op school is, voor de kortste weg van huis naar school of omgekeerd (max. één uur) en tijdens excursies, reizen en evenementen in schoolverband. De verzekering bestaat uit een schoolongevallenverzekering, doorlopende reisverzekering en schoolevenementenverzekering. De ongevallenverzekering vergoedt de kosten die niet door de eigen ziektekostenverzekering worden vergoed.
Schade die door leerlingen wordt toegebracht aan het schoolgebouw, de inventaris, de leermiddelen, het schoolterrein, de eigendommen van het personeel of medeleerlingen, wordt hersteld op kosten van de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s).

Aansprakelijkheid
Het Teylingen College is alleen aansprakelijk voor schade die door nalatigheid van schoolmedewerkers is veroorzaakt. Voor schade, vermissing en dergelijke die veroorzaakt wordt door leerlingen of anderen is de school niet aansprakelijk. Wel proberen wij als school diefstal, beschadiging van fietsen e.d. te voorkomen door regels te hanteren en door lockers aan te bieden. Natuurlijk is de school in
voorkomende gevallen actief bij het opsporen van eventuele daders.
Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande punten, kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsvoering, telefoon: 0252-461800.