mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Elke klas heeft één of twee contactouders.

Deze ouders hebben periodiek een bijeenkomst met de jaarlaagcoördinator. Alle contactouders van één jaarlaag komen dan bijeen.

Deze bijeenkomsten worden eens in de paar maanden georganiseerd. Naast vaste agendapunten is er de mogelijkheid om zaken die zich voordoen in de klas en op school te bespreken. Het is een forum waar ouders ervaringen over het onderwijs(aanbod) kunnen uitwisselen.

De verslagen van de contactoudervergaderingen worden gepubliceerd op de web-site van de school.
Belangrijke randvoorwaarde is een goede communicatie met de achterban (alle andere ouders van de desbetreffende klas). De OVL maakt zich momenteel sterk om deze communicatielijn zo kort mogelijk te hebben. Voorafgaande aan een bijeenkomst moeten de contactouders de gehele achterban kunnen raadplegen. Op het moment is dit nog niet mogelijk, omdat de contactouders nog (steeds) niet voorzien zien zijn van contactgegevens. Er wordt al enige tijd met de school gezocht naar een zo praktisch mogelijke oplossing hiervoor.

De contactoudergroepen vormen een belangrijke informatie bron voor de activiteiten van de OVL. Indien er bepaalde trends door de contactouders worden gesignaleerd kan dat vervolgens door de OVL met de Directie worden besproken.
Afstemming OVL en voorzitters contactoudergroepen
De werkgroep contactouders van de OVL heeft in oktober 2009 samen met de voorzitters van de contactoudergroepen gediscussieerd over een optimale samenwerking met de contactoudergroepen. Het voornemen is om dit schooljaar nog twee van deze bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de onderstaande thema's en klachtenbehandeling op de agenda staan.

Meerwaarde van contactouders voor oudervereniging:

Direct contact met ouders van leerlingen van de desbetreffende leerlaag;
Concrete voorbeelden van goed en slechtlopende operationele zaken, en
Het herkennen van trends op langere termijn (zeker als contactouders met de leerjaren meegaan).

Meerwaarde van oudervereniging voor contactouders:

Directe lijn naar directeur (de heer C. Slats neemt meestal deel aan de bestuursvergaderingen)
Positie in medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Vaker bij elkaar (maandelijks)
Budget (ouderbijdrage)
Statutair geregeld en daarmee ook een rechtspositie
Eigen contactadres en daarmee een communicatiemiddel naar ouders

Samenwerkingsthema's voor 2010:

Lesuitval;
Leerklimaat (orde, rust, begeleiding), relatie docent - leerling en vice versa, respect en structuur;
Excursies: wie mag er mee, wat zijn de voorwaarden en hoe wordt het georganiseerd, en
Themaklassen / talentklassen: wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van andere scholen?

Klachten

Verdere uitwerking over de afwikkeling van klachten over het onderwijs (eerste lijn, tweede lijn, intermediair/ombudsman).

Tevredenheidenquête

Verschillende ouders hebben aangegeven een enquête als een nuttig instrument te zien om hun beeld over het onderwijs op Leeuwenhorst kenbaar te kunnen maken.