Ouders

 

Contactouders en klankbordgroep

 

Wat zijn contactouders
Contactouders zijn ouders die in de klas van hun kind(eren) een extra actieve rol vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school en de ouders. Deze bijeenkomsten worden 4 keer per schooljaar georganiseerd. Naast vaste agendapunten is er de mogelijkheid om zaken die zich voordoen in de klas en op school te bespreken. Het is een forum waar ouders ervaringen over het onderwijs(aanbod) kunnen uitwisselen. Contactouders melden zich aan voor één schooljaar en wonen de vier bijeenkomsten bij. 

 

Wat is de rol van de contactouders
Contactouders zijn een aanspreekpunt voor ouders wat betreft klassenzaken. Zij ontvangen meldingen van problemen, knelpunten en vragen vanuit de individuele ouder(s) en geven deze door aan de brugklascoördinatoren. 

De contactoudergroepen vormen een belangrijke informatiebron voor de activiteiten van de OVL (Ouder Vereniging Leeuwenhorst). Indien er bepaalde trends door de contactouders worden gesignaleerd kan dat vervolgens door de OVL met de directie worden besproken.

 

Wat is de klankbordgroep
De klankbordgroep is een groep van ouders die wisselt van samenstelling. Overkoepelend doel is in contact blijven met de ouders van onze leerlingen door samen  in gesprek te gaan over thema’s die gerelateerd zijn aan ons onderwijs, die leven in de samenleving en waar onze leerlingen, hun ouders en de school door geraakt worden. 

 

Doelgroep
Alle ouders van onze leerlingen zijn welkom om mee te denken en mee te doen. Deelname is niet verplicht. Eenmalige deelname verplicht niet tot vervolg deelname. Na afloop van het plenaire gedeelte is er een separaat moment met de teamleider van de betreffende afdeling om lopende zaken te bespreken. 

Het Leeuwenhorst organiseert in de loop van het jaar een aantal informatieavonden voor ouders.

In oktober wordt er een mini-lesavond voor de ouders van de brugklassers verzorgd.

Op deze pagina’s vindt u informatie over de Oudervereniging van het Teylingen College, locatie Leeuwenhorst (OVL).

Op het Leeuwenhorst praten leerlingen, ouders, docenten en medewerkers met de schoolleiding over het beleid op school. De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan. De schoolleiding vraagt de MR om advies, bijvoorbeeld als de schoolregels veranderd worden en het opstellen van de jaarplanning. De MR heeft ook instemmingsrecht (vastgelegd in de wet medezeggenschap, WMS), bijvoorbeeld als er een wijziging is in de schoolregels. De MR heeft zes keer per jaar overleg met de schoolleiding en presenteert jaarlijks een jaarverslag in september.

Naast schoolboeken wordt veel lesstof digitaal aangeboden via een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Op Leeuwenhorst werken we met chromebooks en dus met Google for Education.

Waarom ook digitaal werken?
Bij veel vakken werken we op Leeuwenhorst met boeken en schriften. Door daarnaast leerlingen met digitaal materiaal te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast kunnen we met digitale lesstof beter aansluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. 

Waarom Chromebooks?
Op Leeuwenhorst werken we met chromebooks en dus met Google for Education. Inhoudelijk is Google het meest geschikt voor onderwijstoepassingen. Daarnaast is een Chromebook een stuk goedkoper en sneller dan een Windows laptop. Tenslotte werkt Google Chrome ook op andere apparaten. De school heeft hier flink in geïnvesteerd en er staan dus veel karren met chromebooks in het gebouw. Mocht u zelf de aanschaf van een computer overwegen voor uw zoon/dochter, dan is een Chromebook een goed idee. Dankzij ons uitstekende wifi netwerk kunnen leerlingen probleemloos inloggen met hun eigen apparaat. De meeste moderne apparaten voldoen, we leggen geen specificaties op.

Ga naar VANDIJK.NL kies voor "direct boekenpakket bestellen"selecteer je schoolvolg de instructies op het schermregistreer indien je nog niet eerder besteld hebt. plaats je bestelling

Extra vak?

Heb je een extra vak dat normaal gesproken niet in je pakket voorkomt?

In de leeftijdsperiode 12 tot 18 jaar verandert er niet alleen veel, maar wordt ook de basis gelegd voor het verdere leven.

Wat kunt u van de mentor verwachten?

Op deze pagina vindt informatie over schoolboeken, ouderbijdrage, besteding van de ouderbijdrage, wijze van betalen e.d.

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt: GOUD!

Onderwijs is mensenwerk. Mensen maken fouten en dat geldt ook voor ons. Het kan gebeuren dat een medewerker van de school iets zegt, doet of juist nalaat te doen waarmee u het niet eens bent.

Bent u boos, verontrust of teleurgesteld over een opmerking, gedraging of beslissing van een van onze medewerkers, dan is het goed dat u daar niet te lang mee blijft rondlopen. De meeste klachten betreffen de dagelijkse gang van zaken en kunnen in onderling overleg naar tevredenheid worden opgelost. Elkaar telefonisch spreken of persoonlijk ontmoeten werkt bij een klacht beter dan een e-mail sturen. U kunt zich het beste als eerste richten tot de medewerker die in uw ogen verkeerd gehandeld heeft. Indien u er met hem/haar niet goed uitkomt en ook de bemiddeling van de mentor of de teamleider geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u zich wenden tot de rector, dhr. Slats.

In de klachtenregeling staat beschreven welke stappen u kunt zetten indien u er ook met de rector niet uitkomt. Op Leeuwenhorst is er een contactpersoon Veiligheid en Kwaliteit, die u in deze procedure kan bijstaan. Dat zijn mw. J. ter Linde en dhr. M. Wagemans.

 

Stroomschema klacht en beroep: 

Klachtenregeling:

   

Integriteitscode: