Leerlingen - Praktische informatie

Rapportage en bevordering bovenbouw

Overgangsregeling havo 4 naar havo 5

Overgangsregeling vwo 4 naar vwo 5

Overgangsregeling vwo 5 naar vwo 6

De leerling is bevorderd met een rapport waarop:

a. Alle onafgeronde eindcijfers 5,5 of hoger zijn, of

b. Er 1 keer een vijf is behaald en voor de overige vakken een 6.0 of hoger, of

c. Er 1 keer een vier of twee keer een vijf is behaald en voor de overige vakken een 6,0 of hoger; in dit geval geldt dat het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is

d. Nederlands minimaal een 5 is.

Elke leerling die niet reglementair bevorderd is wordt besproken.

Slotbepalingen
Indien zich een situatie voordoet waarin deze bevorderingsnormen niet voldoen, neemt de schoolleiding na advies van de rapportvergadering een besluit.

Bij de regels voor overgang en determinatie wordt uitgegaan van de afgeronde cijfers bij overgang en onafgeronde eindcijfers bij de determinatie van de leerlingen. We maken twee stappen: eerst wordt bepaald of een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar. Dit gebeurt op basis van de eindresultaten voor alle vakken. Vervolgens wordt gedetermineerd op welk niveau de leerling de opleiding kan voortzetten.

Overal waar veel mensen samen zijn, worden regels opgesteld om er voor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Het schoolklimaat is echter nooit in regels te vangen.

Rapporten

Het schooljaar is verdeeld in drie perioden.
Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen van de niet-examenklassen een rapport. Ouder(s)/verzorger(s) dienen op de omslag te tekenen dat zij het rapport gezien hebben.
Ieder rapportcijfer is gebaseerd op tenminste twee overhoringen en/of proefwerken en/of werkstukken en/of spreekbeurten. Het eindrapport is gebaseerd op minimaal 8 cijfers. In overleg met de sectordirecteur kan van deze regel worden afgeweken.

 
vervolgopleidingen