mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Overal waar veel mensen samen zijn, worden regels opgesteld om er voor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Het schoolklimaat is echter nooit in regels te vangen.

 

Het zijn slechts hulpmiddelen, nooit doel op zich.
Klik hier voor een samenvatting van de schoolregels

Leerlingenstatuut
Alle rechten en plichten van de leerlingen staan beschreven in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut gaat o.a. over het verzorgen en volgen van onderwijs. Zo zijn leerlingen verplicht alle lessen te volgen zoals die op het rooster vermeld staan en moeten zij er voor zorgen dat de lessen rustig en ordelijk verlopen. Docenten moeten er voor zorgen dat zij de leerstof goed en duidelijk uitleggen en dat ze de leerstof goed over de lessen verdelen. Zij moeten er ook voor zorgen dat het huiswerk redelijk over de week verdeeld is.
Daarnaast beschrijft het leerlingenstatuut wat mag en wat niet mag als het gaat over zaken als vrijheid van meningsuiting, Leerlingenraad, genotmiddelen, straffen en schade. Ook staat erin wat je kunt doen als je het niet eens bent met een beslissing, die op grond van het leerlingenstatuut is genomen.
Klik hier voor de volledige tekst van het leerlingenstatuut

Klachtencommissie
Als een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het leerlingenstatuut is genomen, kan hij/ zij daartegen bezwaar maken bij degene die volgens de leerling foutief heeft gehandeld. Heeft dat geen succes dan kun achtereenvolgens de mentor, de coördinator, de adjunct-sectordirecteur en de sectordirecteur worden aangesproken. Ieder van hen zal binnen vijf schooldagen antwoord geven. Als na deze procedure de klacht nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de leerling zich in laatste instantie wenden tot de klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie staan vermeld in bijlage 3 van het Leerlingenstatuut.

18-jarigen
Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn volgens onze wetgeving volwassen. Voor hen gelden de volgende uitgangspunten:
- Inschrijving bij de school is voor de leerling automatisch een verplichting tot naleving van de schoolregels.
- Over studieresultaten en gedrag zal via de gebruikelijke weg aan ouder(s)/ verzorger(s) gerapporteerd worden, tenzij de leerling nadrukkelijk kenbaar gemaakt heeft, dat dergelijke informatie voor hem persoonlijk bestemd is. In dit laatste geval dient de leerling een gelijkluidende verklaring te ondertekenen.
- In geval van afwezigheid geeft de leerling zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk op de dag dat hij de lessen weer heeft hervat – schriftelijk bericht aan de conciërge met in achtneming van de geldende voorschriften. Ook voor 18-jarigen kan ongeoorloofd verzuim leiden tot maatregelen die de verbintenis tussen de school en de leerling verbreken.

Veiligheid
Videobewaking
Ter bevordering van ieders veiligheid en om ieders eigendommen te bewaken zijn in de fietsenkelder en op een aantal andere punten in het gebouw en op het terrein camera's geplaatst.