mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Regeling Overgang en Determinatie onderbouw

Bij de regels voor overgang en determinatie wordt uitgegaan van de afgeronde cijfers bij overgang en onafgeronde eindcijfers bij de determinatie van de leerlingen. We maken twee stappen: eerst wordt bepaald of een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar. Dit gebeurt op basis van de eindresultaten voor alle vakken. Vervolgens wordt gedetermineerd op welk niveau de leerling de opleiding kan voortzetten.

Indien een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar, wordt voor de determinatie uitgegaan van de volgende determinerende vakken:

 • In leerjaar 1: Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans, Mens &Maatschappij (mavo), Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Latijn (gymnasium).
 • In leerjaar 2: Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans*, Spaans*, Duits*, Natuur/Scheikunde, Biologie, Mens en Maatschappij (mavo), Geschiedenis (h,v), Aardrijkskunde (h,v), Economie (h,v), Latijn (gymnasium), Grieks (gymnasium).
 • In leerjaar 3 h/v: Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans*, Spaans*, Duits*, Natuurkunde, Scheikunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Latijn (gymnasium), Grieks (gymnasium).

*twee van de drie moderne vreemde talen

1. OVERGANGSNORMEN
Leerlingen die op basis van hun resultaten niet in aanmerking komen voor bevordering worden besproken. Het besluit voor het niveau waarop zij hun opleiding kunnen voortzetten is bindend. Voor de bevordering wordt gekeken naar het aantal tekorten dat een leerling in de afgeronde eindcijfers van alle vakken heeft. Hierbij telt een 5 als één tekort en een 4 of lager als twee tekorten.

A. In klas 1 Mavo/Havo

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 1 tekort
 • Waar bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen tekort voorkomt

B. In klas 1 Havo/Vwo

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 1 tekort
 • Waar bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen tekort voorkomt

C. In klas 1 Atheneum en Gymnasium

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 1 tekort
 • Waar bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen tekort voorkomt

D. In klas 2 Mavo

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 2 tekorten, waarvan maximaal 1 tekort in de gekozen vakken

E. In klas 2 Havo en Atheneum / Gymnasium:

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 1 tekort
 • Waar bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen tekort voorkomt

F. In klas 3 havo, atheneum en gymnasium

     De leerling is bevorderd met een rapport

 • Met maximaal 2 tekorten
 • Waar bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde hoogstens 1 tekort voorkomt
 • Waarbij de leerling in aanmerking komt voor minimaal één van de vier profielen die worden gehanteerd in de bovenbouw. Een leerling komt in aanmerking wanneer minimaal een 6,5 is behaald voor het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van vakken die kenmerkend zijn voor het betreffende profiel:
  1. Cultuur & Maatschappij: Geschiedenis en Wiskunde(vwo); Geschiedenis en de moderne vreemde taal (Frans/Duits/Spaans) die de leerling opneemt in het vakkenpakket (havo)
  2. Economie & Maatschappij: Geschiedenis en Wiskunde
  3. Natuur & Gezondheid: Biologie, Scheikunde en Wiskunde
  4. Natuur & Techniek: Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde

 

2. DETERMINATIE
 

Van klas 1 mavo/havo en havo/vwo naar leerjaar 2

De leerlingwordt besproken voor bevordering naar het hoogste niveau indien het onafgeronde eindcijfer voor de determinerende vakken gemiddeld tussen de 7,3 en 7,7 is.

De leerling komt zonder bespreking in aanmerking voor bevordering naar het hoogste niveau indien het onafgeronde eindcijfer voor de determinerende vakken gemiddeld 7,8 of hoger is.

Van klas 2 mavo dan wel 2 havo naar leerjaar 3 en van klas 3 havo naar klas 4

De leerlingwordt besproken voor bevordering naar het hoogste niveau indien het onafgeronde eindcijfer voor de determinerende vakken gemiddeld minimaal 7,3 en hoogstens 7,7 is.

De leerling komt zonder bespreking in aanmerking voor bevordering naar het hoogste niveau indien het onafgeronde eindcijfer voor de determinerende vakken gemiddeld 7,8 of hoger is.

Slotbepalingen
Indien zich een situatie voordoet waarin deze bevorderingsnormen niet voorzien, neemt de schoolleiding na advies van de rapportvergadering een besluit.