mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Rapporten

Het schooljaar is verdeeld in drie perioden.
Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen van de niet-examenklassen een rapport. Ouder(s)/verzorger(s) dienen op de omslag te tekenen dat zij het rapport gezien hebben.
Ieder rapportcijfer is gebaseerd op tenminste twee overhoringen en/of proefwerken en/of werkstukken en/of spreekbeurten. Het eindrapport is gebaseerd op minimaal 8 cijfers. In overleg met de sectordirecteur kan van deze regel worden afgeweken.

De rapporten zien er als volgt uit.

  • Rapport 1en 2: De leerlingen krijgen voor elk vak op het rapport een cijfer in één decimaal. Dit cijfer is het gewogen gemiddelde van alle cijfers uit die periode.
  • Rapport 3: De leerlingen krijgen voor elk vak op het rapport een cijfer in één decimaal.
  • Dit cijfer is het gewogen gemiddelde van alle cijfers uit de derde periode.
  • Eindrapport: De leerlingen krijgen voor elk vak een eindcijfer. Dit is een geheel getal en is het gewogen gemiddelde van de drie rapportcijfers.

Weging
Na het 1e en 2e rapport wordt een fictief eindcijfer vermeld. Dat is het eindcijfer, dat de leerling zou krijgen op basis van de tot dan toe behaalde cijfers. Bij de vaststelling van het cijfer, dat op het eindrapport wordt vermeld, heeft de docent de mogelijkheid om het eindcijfer waarvan de decimaal een 4 is, zowel omhoog als omlaag af te ronden. Dit betekent, dat het cijfer 5,4 zowel naar een 5 als naar een 6 kan worden afgerond.

Vorderingen examenklassen
De leerlingen van de examenklassen ontvangen na elke periode een overzicht van de tot dan toe behaalde cijfers voor het schoolexamen (SE). Enkele weken voor de aanvang van het Centraal Examen (CE) ontvangen de leerlingen van de examenklassen een overzicht van de door hen behaalde eindcijfers voor het schoolexamen. Deze cijfers gaan na controle door de leerlingen naar de onderwijsinspectie.

Berekening van het eindcijfer
Voor alle leerjaren – uitgezonderd de examenklassen – wordt het eindrapportcijfer als volgt berekend:

EINDCIJFER = (P1 + P2 + P3)/3

Het eindcijfer is altijd een afgerond geheel cijfer. De periodecijfers die voor de berekening van het eindcijfer worden gebruikt zijn cijfers op één decimaal.

Tafeltjesavonden
Na het uitreiken van de rapporten vinden er tafeltjesavonden plaats, waarop de ouder(s)/verzorger(s) – eventueel in aanwezigheid van de leerling met de vakdocenten kunnen spreken naar aanleiding van de behaalde resultaten (de zgn. 10-minuten-gesprekken).

Regeling Overgang en Determinatie onderbouw

Klik hier voor:  Regeling onderbouw

Klik hier voor:  Regeling 3 mavo

Klik hier voor:  Regeling klas 4 H/V en hoger