Praktische informatie

Praktische informatie

Eén van de pedagogisch-didactische uitgangspunten van Teylingen College KTS is ‘je prettig en veilig voelen op school.’ Daarmee spreken we heel duidelijk uit dat we iedere leerling een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin hij of zij zich harmonieus kan ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn.

Onderstaand protocol cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van Stichting Fioretti Teylingen waar middels camera’s toezicht wordt gehouden.

Het leerlingenstatuut van Teylingen College KTS kunt u hieronder downloaden:

Het privacyreglement van de Stichting Fioretti Teylingen kunt u hieronder downloaden:

Boeken en leermiddelen kunt u bestellen bij VanDijk.nl.

 De integriteitscode van de Stichting Fioretti Teylingen kunt u hieronder downloaden:

Op de KTS houden we rekening met de gevoelens van elkaar en gaan we met respect met elkaar om.

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. 

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciërge, telefoon 0252-461800.

Voor de eerstejaars start het jaar met de introductiedagen. Dit staat in het teken van kennismaken met de klas, de school, de peerleaders en de mentor. Tijdens de twee introductiedagen zal de mentor de leerlingen wegwijs maken in de school en met de gebruiken van de school.

De teamleiders hebben regelmatig contact met de mentoren en houden het reilen en zeilen van hun hele jaar bij. De teamleiders van de KTS zijn:

Wat te doen bij verlof?
Uw zoon of dochter kan een verlofbriefje halen aan het begin van de tweede pauze bij het loket van de administratie. Dit briefje geeft u ingevuld mee terug.
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat afspraken met de tandarts , huisarts e.d. buiten de lesuren worden gemaakt. 

De KTS-mentor is de verbindende factor en het eerste contact tussen leerlingen, ouders en de school. De mentor ondersteunt de leerling door middel van luisteren, begeleiden en handelingsgericht werken. Een vertrouwensband, respect, behulpzaamheid en betrokkenheid zijn hierbij van grote waarde.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vakanties en de ingeplande studie- en roostervrije dagen.

Vakantie en studiedagen 2022 - 2023

Op de KTS werken wij succesvol met het project 'Peersupport'. Hierbij helpen enkele derdejaarsleerlingen de nieuwe eersteklassers.

In de onderbouw wordt er tijdens de mentorles aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het schoolwerk.

Dit item wordt regelmatig bijgewerkt en gaat in op de meest voor de hand liggende vragen en de bijbehorende antwoorden.