Praktische informatie

Praktische informatie

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

 De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. 

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciƫrge, telefoon 0252-461800.

Voor de eerstejaars start het jaar met de introductiedagen. Dit staat in het teken van kennismaken met de klas, de school, de peerleaders en de mentor. Tijdens de twee introductiedagen zal de mentor de leerlingen wegwijs maken in de school en met de gebruiken van de school.

De teamleiders hebben regelmatig contact met de mentoren en houden het reilen en zeilen van hun hele jaar bij. De teamleiders van de KTS zijn:

Wat te doen bij verlof?
Uw zoon of dochter kan een verlofbriefje halen aan het begin van de tweede pauze bij het loket van de administratie. Dit briefje geeft u ingevuld mee terug.
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat afspraken met de tandarts , huisarts e.d. buiten de lesuren worden gemaakt. 

Elke klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas en is tevens het aanspreekpunt voor een aantal zaken die betrekking hebben op het algemene reilen en zeilen op de KTS.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vakanties en de ingeplande studie- en roostervrije dagen.

Vakantie en studiedagen 2020 - 2021

Op de KTS werken wij succesvol met het project 'Peersupport'. Hierbij helpen enkele derdejaarsleerlingen de nieuwe eersteklassers.

In de onderbouw wordt er tijdens de mentorles aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het schoolwerk.