Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad van de KTS (MR KTS). De MR KTS bestaat uit zowel personeelsleden als ouders.

Functie van de MR

Ouders, leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de MR KTS invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag plaatsnemen in de MR.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet besluiten voorleggen aan de MR.
De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur en heeft twee belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

De MR geeft advies over besluiten van het schoolbestuur. Hierbij valt te denken aan ingrijpende zaken zoals: een fusie, de vakantieregeling of een verandering van de grondslag van de school. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies niet over te nemen, maar moet wel met een gefundeerde motivatie komen.

Instemmingsrecht

Dat ligt anders voor de beslissingen waarover de MR instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij o.a. om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR zo'n besluit niet nemen.

Samenstelling en vergaderfrequentie

In de MR KTS hebben zes personeelsleden en zes ouders zitting. Vanuit de MR KTS zitten twee vertegenwoordigers in de GMR van de Stichting Fioretti-Teylingen. Dit zijn dhr. S. Vonk (personeelsgeleding) en mw. S. van Dijk (oudergeleding).
De MR KTS komt vijf tot zes maal per jaar in vergadering bijeen.

Van de MR-leden wordt verwacht:

 • Alle vergaderingen aanwezig te zijn;
 • Dat zij zich informeren, voorbereiden en het contact met de achterban onderhouden;

De vergaderingen vinden altijd 's avonds plaats. De volgende MR KTS-overleggen staan gepland op:

 • 21 september 2022
 • 24 november 2022
 • 7 februari 2023
 • 19 april 2023
 • 15 juni 2023

Geaccordeerde notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Contact

Het is mogelijk om via e-mail contact op te nemen met de MR KTS-leden.
Namens de ouders:

 • Mw. S. van Dijk (secretaris)
 • Dhr. W. Bouman
 • Mw. L. van Duijkeren
 • Mw. E. Kruijt
 • vacature
 • vacature

Namens het onderwijzend personeel:

Namens het onderwijs ondersteunend personeel:
Mw. A. Brouwer-van Klaveren

Klik hier als u een vraag wilt stellen of een opmerking wilt plaatsen die u in de MR KTS besproken wilt hebben.