Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur.

Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad van de KTS (MR KTS). De MR KTS bestaat uit zowel personeelsleden als ouders.

Functie van de MR

Ouders, leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de MR KTS invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag plaatsnemen in de MR.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet besluiten voorleggen aan de MR.
De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur en heeft twee belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht
De MR geeft advies over besluiten van het schoolbestuur. Hierbij valt te denken aan ingrijpende zaken zoals: een fusie, de vakantieregeling of een verandering van de grondslag van de school. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.

Instemmingsrecht
Dat ligt anders voor de beslissingen waarover de MR instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij o.a. om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR zo'n besluit niet nemen.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR KTS hebben zes personeelsleden en momenteel zes ouders zitting. Vanuit de MR KTS Voorhout zitten twee vertegenwoordigers in de GMR van de Stichting Fioretti-Teylingen. Dit zijn dhr. K. van den Berg (personeelsgeleding) en dhr. G.J. van Egmond (oudergeleding).
De MR KTS komt ongeveer zesmaal per jaar in vergadering bijeen.

Van de MR-leden wordt verwacht

alle vergaderingen aanwezig te zijn.
Dat zij zich informeren, voorbereiden en het contact met de achterban onderhouden.
De vergaderingen vinden altijd 's avonds plaats.
De volgende MR KTS overleggen staan gepland:

**De actuele data volgens zsm**
Geaccordeerde notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Contact

Het is mogelijk om via e-mail contact op te nemen met de MR KTS leden.
**Binnenkort beschikbaar**
Namens de ouders:
Mw. R. Tuncer
Dhr. M. Kortekaas
Dhr. T. Steenvoorde
Dhr. M. Waasdorp
Mw. M. Sanders
Dhr. A. Passchier

Namens het onderwijzend personeel
Dhr. K. van den Berg (voorzitter)
Mw. M. Oliemans (secretaris)
Dhr G. Barnhoorn
Dhr. S. Vonk
Dhr. J. Zuyderduyn

Namens het onderwijs ondersteunend personeel
Dhr. A. Clemens

Klik hier als u een vraag wilt stellen of een opmerking wilt plaatsen die u in de MR KTS besproken wilt hebben.