Deelraad

Deelraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de Deelraad van de KTS. Deze bestaat uit zowel personeelsleden als ouders.

Functie van de Deelraad

Ouders, leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de Deelraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag plaatsnemen in de Deelraad.
De Deelraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet besluiten voorleggen aan de Deelraad.
De Deelraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur en heeft twee belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

De Deelraad geeft advies over besluiten van het schoolbestuur. Hierbij valt te denken aan ingrijpende zaken zoals: een fusie, de vakantieregeling of een verandering van de grondslag van de school. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de Deelraad geeft. Het bestuur hoeft het advies niet over te nemen, maar moet wel met een gefundeerde motivatie komen.

Instemmingsrecht

Dat ligt anders voor de beslissingen waarover de Deelraad instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij o.a. om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de Deelraad zo'n besluit niet nemen.

Samenstelling en vergaderfrequentie

In de Deelraad hebben zes personeelsleden en zes ouders zitting. Vanuit de Deelraad van de KTS zitten twee vertegenwoordigers in de GMR van de Stichting Fioretti-Teylingen. Dit zijn dhr. S. Vonk (personeelsgeleding) en mw. S. van Dijk (oudergeleding).
De Deelraad komt vijf tot zes maal per jaar in vergadering bijeen.

Van de Deelraadleden wordt verwacht:

 • Alle vergaderingen aanwezig te zijn;
 • Dat zij zich informeren, voorbereiden en het contact met de achterban onderhouden;

De vergaderingen vinden altijd 's avonds plaats. De volgende Deelraad-overleggen staan gepland op:

 • 19 september 2023
 • 22 november 2023
 • 15 februari 2024
 • 16 april 2024                   
 • 13 juni 2024

Klik op de links om het Jaarverslag 2022- 2023 van de Deelraad van de KTS en de notulen van de bijeenkomst van de Deelraad op 15 juni 2023 te bekijken.

Contact

Het is mogelijk om via e-mail contact op te nemen met de Deelraadleden.
Namens de ouders:

 • Mw. S. van Dijk (secretaris)
 • Dhr. W. Bouwman
 • Mw. E. Kruit
 • Mw. E. van Steijn
 • Dhr. J. Visser

Namens het onderwijzend personeel:

Namens het onderwijs ondersteunend personeel:
Mw. A. Brouwer-van Klaveren

Klik hier als u een vraag wilt stellen of een opmerking wilt plaatsen die u in de Deelraad besproken wilt hebben.