vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Leerwerktraject

Voor sommige VMBO-leerlingen is het gemakkelijker om praktisch bezig te zijn. Het wordt voor een aantal van deze leerlingen moeilijk om op de gebruikelijke manier een diploma te halen. Het leerwerktraject is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg. In dit traject staat ‘leren in en door de praktijk’ centraal. De leerlingen in een leerwerktraject volgen een deel van hun opleiding in een bedrijf. Daar lopen ze een of meer dagen per week stage. Er is zo veel aandacht voor persoonlijke begeleiding en de leerlingen krijgen waardering voor wat ze maken en doen. Als een leerling het leerwerktraject voltooid heeft, heeft hij/zij een volwaardige startkwalificatie. Dit houdt in dat een leerling kan doorstromen in de eigen vakrichting naar niveau 2 in het MBO.

Leerwerktraject: leren door en in de praktijk!

Het leerwerktraject is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg, waarvoor uw zoon of dochter mogelijk in aanmerking komt. Hieronder willen wij u informatie geven over het leerwerktraject ( kortweg LWT ), over wat het inhoudt en wat uw kind ermee kan.
Voor sommige VMBO-leerlingen is het gemakkelijker om praktisch bezig te zijn. Wat hun ogen zien, kunnen hun handen maken. Het is voor een aantal van deze leerlingen moeilijk om op de gebruikelijke manier een VMBO-diploma te halen.  Ze leren liever door ‘doen’ dan door veel in de schoolbanken zitten. Voor deze leerlingen is er een traject ontwikkeld, waarin ‘leren door en in de praktijk’ centraal staat. Dit is het Leerwerktraject.
Leerlingen in een leerwerktraject volgen een deel van hun opleiding in een bedrijf. Daar lopen ze een of meer dagen per week stage. Ze leren hetzelfde als de leerlingen op school, maar op een andere manier. Ook is er veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Ze krijgen waardering voor wat ze maken en doen. Dat allemaal zorgt voor gemotiveerde leerlingen die hun opleiding af kunnen maken en met een volwaardig diploma (zie hieronder) het VMBO verlaten.

 

Wat zijn leerwerktrajecten?

Het doel van het leerwerktraject is om leerlingen die niet in staat geacht worden via een reguliere opleiding te slagen, een aantrekkelijke opleiding te bieden met een grotere kans op een diploma dat aansluiting geeft op het MBO.

Dat diploma is een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwektraject. Dit diploma is een volwaardige startkwalificatie en heeft daarom dezelfde waarde als het gewone diploma basisberoepsgerichte leerweg. Een en ander betekent wel dat een leerling in de eigen vakrichting moet doorstromen naar niveau 2 in het MBO ( ROC of AOC ). Het MBO-diploma op minimaal niveau 2 is een belangrijk diploma. Het is een voorwaarde om als vakman of vakvrouw aan de slag te kunnen gaan en te kunnen doorgroeien in het desbetreffende beroep.

 

Wat bieden leerwerktrajecten?

Door leerwerktrajecten zullen meer leerlingen een startkwalificatiehalen en een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen innemen.
In een LWT vindt een groot deel van de opleiding d.m.v. een stageproject in een bedrijf plaats. Er wordt een passende combinatie gemaakt van binnenschools en buitenschools leren. Intensieve samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven zorgt zo voor een goede invulling van het beroepsonderwijs. De verantwoordelijkheid voor de leerling tijdens het leerwerktraject blijft wel een zaak van school.

 

Welke leerlingen doen een leerwerktraject?

Leerlingen die in aanmerking komen voor het leerwerktraject worden geselecteerd bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar van het VMBO. Ze volgen de basisberoepsgerichte leerweg met een beperkt aantal AVO-vakken. Meestal zijn het jongeren tussen de 15 en 17 jaar die graag werken met leren combineren. Het zijn meer ‘doeners’ dan ‘denkers’ en praktijkgerichte leerstof spreekt hen meer aan. Door het leerwerktraject kunnen ze al op jonge leeftijd gaan ‘leren’ in de praktijk. De theorie hoort daar ook bij, maar komt voor hen meer tot leven in een bedrijf.

Als leerlingen het LWT goed hebben afgerond ontvangen zij het diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject.

 

Hoe komen leerlingen in een leerwerktraject?

Om in aanmerking te komen voor een leerwerktraject moeten de leerlingen wel aan een aantal criteria voldoen.

 1. De leerling moet gemotiveerd zijn voor de gekozen vakrichting en heeft interesse in een opleiding waarin praktisch werken een belangrijke plaats inneemt.
 2. De leerling moet voldoende intellectuele capaciteiten hebben om in ieder geval het beroepsvoorbereidend programma en het vak Nederlands te volgen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg.
 3. De leerling haalt bij een of meer theorievakken matige of slechte resultaten.
 4. Er is eventueel sprake van gedragsproblemen, maar deze zijn een gevolg van de schoolse manier van leren en niet van een bijzondere gedragsproblematiek.

Voldoet een leerling aan bovenstaande crireria dan kan de school voorstellen uw kind in het LWT te plaatsen. Uiteraard kunt u zelf ook aangeven dat het u goed lijkt als uw zoon of dochter een meer praktisch gerichte opleiding krijgt.  De LWT-commissie van onze school beoordeelt of uw zoon of dochter in aanmerking komt, Waarbij uiteraard ook nog andere zaken aan de orde komen, zoals de vraag of de leerling over voldoende sociale vaardigheden beschikt om zich te kunnen handhaven in een bedrijf. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en meegedeeld aan uw kind. Ook dan wordt bovenstaande beoordelingsprocedure toegepast. Bij een negatief advies leggen wij u uit waarom we tot deze beslissing zijn gekomen. Ons advies is een dringend advies. Het is echter niet bindend. U en uw kind nemen de uiteindelijke beslissing.

Leerlingen in het leerwerktraject zijn leerplichtig. Dat betekent dat de leerplichtwet en de arbeidswet van toepassing zijn.

 

Wat leren leerlingen in een leerwerktraject?

Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen, doen examen in 4 algemene vakken en een beroepsvoorbereidend vak ( praktijkvak ) dat dubbel telt.
Leerlingen in het LWT volgen niet al die vakken en hoeven ook niet in alle vakken examen te doen. Het minimale examenpakket van leerlingen in een LWT bestaat uit Nederlandse taal, maatschappijleer, LO, en een beroepsgericht programma. Afhankelijk van de motivatie, de vervolgopleiding en de mogelijkheden van de leerling kunnen daar nog vakken aan worden toegevoegd.
De zak-/slaagregeling met betrekking tot het LWT is opgenomen in het wettelijk examenbesluit. Hierin staat dat de minimaal verplichte vakken en het beroepsgerichte programma met een voldoende moet worden afgesloten. Naast deze examenvakken is het werken met de computer een verplicht onderdeel van het leerwerktraject.

 

Waar leren leerlingen in het leerwerktraject?

In het LWT leren leerlingen de vaardigheden die horen bij een beroep. En dat gebeurt niet alleen op school maar vooral in de praktijk. Dat doen ze bij een leerwerkbedrijf, waar ze 2 of 3 dagen aan het werk zijn. Uiteraard zoeken we een bedrijf dat aansluit bij de vakrichting die uw kind gekozen heeft en dat bij zijn of haar mogelijkheden past. ( in bepaalde gevallen kan de school zelfs ook als leerwerkbedrijf dienst doen).
Goede begeleiding van leerlingen in het LWT is belangrijk voor een goed resultaat. Daarom wordt er een contract met het leerwerkbedrijf afgesloten, waarin nauwkeurig alle rechten en plichten van het bedrijf t.o.v. de leerling en de school zijn vastgelegd. Er is op school een begeleider die intensief contact heeft met de praktijkbegeleider op de werkplek. De praktijkbegeleider overlegt regelmatig met de school over hoe de leerling het op de praktijkplek doet. Praktijkbegeleiders zijn belangrijk: zij dragen kennis, vaardigheden en een beroepshouding over zodat leerlingen thuis raken in het beroep.
Uiteraard hebben school en bedrijf regelmatig contact zodat de aansluiting tussen school en praktijk goed verloopt.

 

Welk diploma ontvangen leerwerktrajectleerlingen?

Wanneer de leerlingen het eindexamen van de verplichte vakken met goed resultaat hebben afgesloten, krijgen zij het diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject met een cijferlijst. Als leerlingen naar een MBO-opleiding gaan, heeft dit diploma dezelfde waarde als het diploma basisberoepsgerichte leerweg. Zij sluit dus aan bij niveau 2 van het MBO ( in de gekozen vakrichting ).
Haalt de leerling in een LWT niet het diploma, dan kan de opleiding worden afgesloten met certificaten en/of een getuigschrift. Hiermee kan de leerling doorstromen naar een niveau 1 opleiding in het MBO. De leerweg wordt dan wellicht langer of de leerling krijgt geen diploma op het zo belangrijke niveau 2.

 

Welke afspraken worden gemaakt met de school?

De school moet zorgen voor de begeleiding van de leerling op school. En de school moet samen met het leerwerkbedrijf zorgen voor de begeleiding op het bedrijf.
Ook moet de school laten zien dat zij afspraken heeft gemaakt over de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. Dat geldt zowel bij doorstroom naar een AOC als naar een ROC. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die wordt getekend door de school en de vervolgopleiding.

 

Waar moet het leerwerkbedrijf aan voldoen?

Leerwerkbedrijven moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten de werkzaamheden in het bedrijf afgestemd zij op de exameneisen van het VMBO. Op het bedrijf moet een praktijkbegeleider zijn die zich bezighoudt met de begeleiding van de leerling. Deze praktijkbegeleider is vakgericht bezig, maar ook met het aanleren van sociale vaardigheden. U kunt ervan uitgaan dat onze school een passend bedrijf voor uw zoon of dochter selecteert.
De bedrijven worden gecertificeerd door de officiële instanties die horen bij de desbetreffende bedrijfstak, die namens de overheid bij de leerwerktrajecten betrokken zijn.

 

Welke afspraken worden gemaakt met ouders en leerling?

Wanneer onze school- na overleg met leerling en ouders- de leerling in een leerwerktraject plaatst, dan maken we afspraken met de leerling. Een van de afspraken is dat uw zoon of dochter en u een leerovereenkomst tekent, waarin de afspraken zijn vastgelegd die met het bedrijf en onze school zijn gemaakt. Deze overeenkomst wordt ook getekend door het bedrijf en de certificerende, officiële instantie. ( kenwerk )

 

Tenslotte:

Het leerwerktraject biedt leerlingen die moeite hebben om een volwaardig diploma te halen via het “schoolse” leren een betere mogelijkheid een goede startkwalificatie te behalen. De kans op een succesvolle carrière en een goede toekomst wordt hierdoor zeer vergroot. 

 

 • Leerwerktraject: leren door en in de praktijk!


Het leerwerktraject is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg, waarvoor uw zoon of dochter mogelijk in aanmerking komt. Hieronder willen wij u informatie geven over het leerwerktraject ( kortweg LWT ), over wat het inhoudt en wat uw kind ermee kan.


Voor sommige VMBO-leerlingen is het gemakkelijker om praktisch bezig te zijn. Wat hun ogen zien, kunnen hun handen maken. Het is voor een aantal van deze leerlingen moeilijk om op de gebruikelijke manier een VMBO-diploma te halen.  Ze leren liever door ‘doen’ dan door veel in de schoolbanken zitten. Voor deze leerlingen is er een traject ontwikkeld, waarin ‘leren door en in de praktijk’ centraal staat. Dit is het Leerwerktraject.

Leerlingen in een leerwerktraject volgen een deel van hun opleiding in een bedrijf. Daar lopen ze een of meer dagen per week stage. Ze leren hetzelfde als de leerlingen op school, maar op een andere manier. Ook is er veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Ze krijgen waardering voor wat ze maken en doen. Dat allemaal zorgt voor gemotiveerde leerlingen die hun opleiding af kunnen maken en met een volwaardig diploma

( zie hieronder ) het VMBO verlaten. • Wat zijn leerwerktrajecten?


Het doel van het leerwerktraject is om leerlingen die niet in staat geacht worden via een reguliere opleiding te slagen, een aantrekkelijke opleiding te bieden met een grotere kans op een diploma dat aansluiting geeft op het MBO.

Dat diploma is een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwektraject. Dit diploma is een volwaardige startkwalificatie en heeft daarom dezelfde waarde als het gewone diploma basisberoepsgerichte leerweg. Een en ander betekent wel dat een leerling in de eigen vakrichting moet doorstromen naar niveau 2 in het MBO ( ROC of AOC ). Het MBO-diploma op minimaal niveau 2 is een belangrijk diploma. Het is een voorwaarde om als vakman of vakvrouw aan de slag te kunnen gaan en te kunnen doorgroeien in het desbetreffende beroep. • Wat bieden leerwerktrajecten?


Door leerwerktrajecten zullen meer leerlingen een startkwalificatiehalen en een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen innemen.

In een LWT vindt een groot deel van de opleiding d.m.v. een stageproject in een bedrijf plaats. Er wordt een passende combinatie gemaakt van binnenschools en buitenschools leren. Intensieve samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven zorgt zo voor een goede invulling van het beroepsonderwijs. De verantwoordelijkheid voor de leerling tijdens het leerwerktraject blijft wel een zaak van school.
 • Welke leerlingen doen een leerwerktraject?


Leerlingen die in aanmerking komen voor het leerwerktraject worden geselecteerd bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar van het VMBO. Ze volgen de basisberoepsgerichte leerweg met een beperkt aantal AVO-vakken. Meestal zijn het jongeren tussen de 15 en 17 jaar die graag werken met leren combineren. Het zijn meer ‘doeners’ dan ‘denkers’ en praktijkgerichte leerstof spreekt hen meer aan. Door het leerwerktraject kunnen ze al op jonge leeftijd gaan ‘leren’ in de praktijk. De theorie hoort daar ook bij, maar komt voor hen meer tot leven in een bedrijf.

Als leerlingen het LWT goed hebben afgerond ontvangen zij het diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject. • Hoe komen leerlingen in een leerwerktraject?


Om in aanmerking te komen voor een leerwerktraject moeten de leerlingen wel aan een aantal criteria voldoen.


 1. De leerling moet gemotiveerd zijn voor de gekozen vakrichting en heeft interesse in een opleiding waarin praktisch werken een belangrijke plaats inneemt.

 2. De leerling moet voldoende intellectuele capaciteiten hebben om in ieder geval het beroepsvoorbereidend programma en het vak Nederlands te volgen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg.

 3. De leerling haalt bij een of meer theorievakken matige of slechte resultaten.

 4. Er is eventueel sprake van gedragsproblemen, maar deze zijn een gevolg van de schoolse manier van leren en niet van een bijzondere gedragsproblematiek.


Voldoet een leerling aan bovenstaande crireria dan kan de school voorstellen uw kind in het LWT te plaatsen. Uiteraard kunt u zelf ook aangeven dat het u goed lijkt als uw zoon of dochter een meer praktisch gerichte opleiding krijgt.

De LWT-commissie van onze school beoordeelt of uw zoon of dochter in aanmerking komt,

Waarbij uiteraard ook nog andere zaken aan de orde komen, zoals de vraag of de leerling over voldoende sociale vaardigheden beschikt om zich te kunnen handhaven in een bedrijf.

De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en meegedeeld aan uw kind.

Ook dan wordt bovenstaande beoordelingsprocedure toegepast. Bij een negatief advies leggen wij u uit waarom we tot deze beslissing zijn gekomen.

Ons advies is een dringend advies. Het is echter niet bindend. U en uw kind nemen de uiteindelijke beslissing.


Leerlingen in het leerwerktraject zijn leerplichtig. Dat betekent dat de leerplichtwet en de arbeidswet van toepassing zijn. • Wat leren leerlingen in een leerwerktraject?


Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen, doen examen in 4 algemene vakken en een beroepsvoorbereidend vak ( praktijkvak ) dat dubbel telt.

Leerlingen in het LWT volgen niet al die vakken en hoeven ook niet in alle vakken examen te doen. Het minimale examenpakket van leerlingen in een LWT bestaat uit Nederlandse taal, maatschappijleer, LO, en een beroepsgericht programma. Afhankelijk van de motivatie, de vervolgopleiding en de mogelijkheden van de leerling kunnen daar nog vakken aan worden toegevoegd.

De zak-/slaagregeling met betrekking tot het LWT is opgenomen in het wettelijk examenbesluit. Hierin staat dat de minimaal verplichte vakken en het beroepsgerichte programma met een voldoende moet worden afgesloten. Naast deze examenvakken is het werken met de computer een verplicht onderdeel van het leerwerktraject.
 • Waar leren leerlingen in het leerwerktraject?


In het LWT leren leerlingen de vaardigheden die horen bij een beroep. En dat gebeurt niet alleen op school maar vooral in de praktijk. Dat doen ze bij een leerwerkbedrijf, waar ze 2 of 3 dagen aan het werk zijn. Uiteraard zoeken we een bedrijf dat aansluit bij de vakrichting die uw kind gekozen heeft en dat bij zijn of haar mogelijkheden past. ( in bepaalde gevallen kan de school zelfs ook als leerwerkbedrijf dienst doen ).

Goede begeleiding van leerlingen in het LWT is belangrijk voor een goed resultaat. Daarom wordt er een contract met het leerwerkbedrijf afgesloten, waarin nauwkeurig alle rechten en plichten van het bedrijf t.o.v. de leerling en de school zijn vastgelegd. Er is op school een begeleider die intensief contact heeft met de praktijkbegeleider op de werkplek. De praktijkbegeleider overlegt regelmatig met de school over hoe de leerling het op de praktijkplek doet. Praktijkbegeleiders zijn belangrijk: zij dragen kennis, vaardigheden en een beroepshouding over zodat leerlingen thuis raken in het beroep.

Uiteraard hebben school en bedrijf regelmatig contact zodat de aansluiting tussen school en praktijk goed verloopt. • Welk diploma ontvangen leerwerktrajectleerlingen?


Wanneer de leerlingen het eindexamen van de verplichte vakken met goed resultaat hebben afgesloten, krijgen zij het diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject met een cijferlijst. Als leerlingen naar een MBO-opleiding gaan, heeft dit diploma dezelfde waarde als het diploma basisberoepsgerichte leerweg. Zij sluit dus aan bij niveau 2 van het MBO ( in de gekozen vakrichting ).

Haalt de leerling in een LWT niet het diploma, dan kan de opleiding worden afgesloten met certificaten en/of een getuigschrift. Hiermee kan de leerling doorstromen naar een niveau 1 opleiding in het MBO. De leerweg wordt dan wellicht langer of de leerling krijgt geen diploma op het zo belangrijke niveau 2. • Welke afspraken worden gemaakt met de school?


De school moet zorgen voor de begeleiding van de leerling op school. En de school moet samen met het leerwerkbedrijf zorgen voor de begeleiding op het bedrijf.

Ook moet de school laten zien dat zij afspraken heeft gemaakt over de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. Dat geldt zowel bij doorstroom naar een AOC als naar een ROC. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die wordt getekend door de school en de vervolgopleiding.
 • Waar moet het leerwerkbedrijf aan voldoen?


Leerwerkbedrijven moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten de werkzaamheden in het bedrijf afgestemd zij op de exameneisen van het VMBO. Op het bedrijf moet een praktijkbegeleider zijn die zich bezighoudt met de begeleiding van de leerling. Deze praktijkbegeleider is vakgericht bezig, maar ook met het aanleren van sociale vaardigheden. U kunt ervan uitgaan dat onze school een passend bedrijf voor uw zoon of dochter selecteert.

De bedrijven worden gecertificeerd door de officiële instanties die horen bij de desbetreffende bedrijfstak, die namens de overheid bij de leerwerktrajecten betrokken zijn. • Welke afspraken worden gemaakt met ouders en leerling?


Wanneer onze school- na overleg met leerling en ouders- de leerling in een leerwerktraject plaatst, dan maken we afspraken met de leerling. Een van de afspraken is dat uw zoon of dochter en u een leerovereenkomst tekent, waarin de afspraken zijn vastgelegd die met het bedrijf en onze school zijn gemaakt. Deze overeenkomst wordt ook getekend door het bedrijf en de certificerende, officiële instantie. ( kenwerk ) • Tenslotte:


Het leerwerktraject biedt leerlingen die moeite hebben om een volwaardig diploma te halen via het “schoolse” leren een betere mogelijkheid een goede startkwalificatie te behalen.

De kans op een succesvolle carrière en een goede toekomst wordt hierdoor zeer vergroot.

Nieuws Leerlingen