Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Ouders met medezeggenschap?!

De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar ouders die willen meedenken en meebeslissen over de koers van de school! Het gaat niet alleen om besluiten en adviezen over de toekomst van Duinzigt, maar ook over de Stichting Fioretti Teylingen. De medezeggenschapsraad komt 4 á 5 keer per jaar samen. Bent u die betrokken ouder die wij zoeken? Dan willen we u vragen om contact op te nemen met dhr. Broeders (voorzitter medezeggenschapsraad). 

Klik hier om Dhr. Broeders een e-mail te sturen.

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders, leerlingen en personeel is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Elke school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

Aan de MR zijn bij wet allerlei bevoegdheden toegekend. Dit betekent, als het bestuur of de directie bepaalde zaken op school wil invoeren, veranderen of stopzetten, men dit voornemen voor advies of ter instemming aan de MR moet voorleggen. Bij het opzetten van de medezeggenschapsraad op het Teylingen College (en later bij de Stichting Fioretti Teylingen) is er vanuit gegaan dat de betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers zo groot mogelijk is. Daarom heeft iedere sector een eigen deelraad. Vertegenwoordigers van de deelraden hebben zitting in de gezamenlijke MR van het Teylingen en Fioretti College, de GMR. Afgesproken is dat de GMR pas besluiten neemt nadat de deelraden zich erover hebben uitgesproken.

Volgens de WMS dienen de deelraden voor 50% uit personeel en voor 50% uit ouders en leerlingen te bestaan. In de deelraad van Duinzigt zitten zes personeelsleden, vier ouders en twee leerlingen. Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de deelraad, wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter of één van de secretarissen dhr. Broeders of dhr. Möller. U kunt ook bij hen terecht met suggesties of vragen.

Personeel

Dhr. A.J. Broeders (voorzitter)

Mw. I. Brouns

Mw. C. Klukkert-den Ouden

Mw. N. Eddini

Dhr. A. Spadon

Dhr. J.P. Möller (secretaris)

 

 

Ouders

Mw. M. Smidt

Mw. k. Duinhoven

Mw. Y. Ledderhof

Dhr. R. Eickhoff

vacature

 

Leerlingen

vacature

Adviserend lid

Dhr. J.P.M. van de Meerendonk

 

 

 

 

 

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist