Missie en visie

Onze school - Missie en visie

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een plezierige schooltijd.

We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te komen een sociaal klimaat is, waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend voelen. Ieder mens, ieder kind is uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. Daarbij spreken we leerlingen enerzijds aan op hun kwaliteiten en talenten en dagen we ze uit deze verder te ontwikkelen. Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk vinden en bieden we ze mogelijkheden hieraan extra te werken.

Een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor vakkennis en voor vaardigheden, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is afgestemd op de behoeften van de leerlingen en dat het gegeven wordt door goede docenten, die zich blijven bekwamen. Soms kan het nodig zijn om leerlingen heel gerichte begeleiding te bieden.

Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en gerichte begeleiding leiden tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat ze kunnen instromen bij een passende vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat ze als mens gegroeid zijn en als goede democratische burgers een weg vinden in onze maatschappij. Tot slot, als leerlingen onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op een leuke, plezierige schooltijd.