Extra ondersteuning

Onze school - Extra ondersteuning

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

De extra ondersteuning wordt vormgegeven door de Interne Ondersteuningscommissie (de IOC). De IOC bestaat uit deskundigen, die vanuit externe instanties duurzaam met Duinzigt samenwerken.

Een van die externe instanties is de Ambulante Educatieve Dienst. Het Samenwerkingsverband VO Leiden stelt middelen beschikbaar waardoor er drie dagen per week een begeleider passend onderwijs (een BPO'er) op Duinzigt aanwezig is. De BPO'er is een gedragsdeskundige en kan leerlingen begeleiden met cluster-3- of cluster-4-problematiek. Vanuit Auris is er een vaste BPO'er voor leerlingen met cluster-2-problematiek.

De andere instantie, die deel uitmaakt van de Interne Ondersteuningscommissie is het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG). Vanuit het CJG (gemeente Oegstgeest) is er voor een aantal uren per week een jeugd- en gezinswerker (de JGT'er) aan Duinzigt verbonden. De JGT'er kan zelf de begeleiding op zich nemen, maar kan ook snel contact opnemen met professionele hulpverleners.

De IOC komt maandelijks samen onder leiding van de zorgcoördinator mw. Minnema. In dat overleg worden nieuw aangemelde leerlingen en reeds in begeleiding genomen leerlingen besproken. De BPO'er en de JGT'er zijn géén medewerkers van Duinzigt en hebben géén toegang tot de gegevens van onze leerlingen tot het moment dat ouders daarvoor toestemming geven. Zodra de begeleiding vanuit de IOC is gestart, zal er afhankelijk van de situatie meer of minder regelmatig contact met ouders zijn.

Vier keer per jaar is er een zogenaamd 'IOC-breed overleg'. Dan sluiten ook de consulent leerplicht (leerplichtambtenaar) en de jeugdverpleegkundige van de GGD aan. In dit multidisciplinair overleg worden de complexere casussen besproken en gezocht naar de meest passende begeleiding op Duinzigt of daarbuiten. Wanneer de mogelijkheden om een dergelijke leerling op Duinzigt te begeleiden tekortschieten, zullen we een consult aanvragen bij het Loket Passend Onderwijs.