Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Waar Duinzigt voor staat is verwoord in de missie en visie van de school. Die luidt:

  • We zorgen voor een sociaal klimaat waarin leerlingen zich gekend en erkend voelen.
  • We bieden een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte begeleiding.
  • We brengen leerlingen naar een succesvolle afsluiting van een plezierige Duinzigttijd

We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te komen een sociaal klimaat is waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend voelen. Ieder mens, iedere leerling is uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. Daarbij spreken we leerlingen enerzijds aan op hun kwaliteiten en talenten en dagen hen uit deze verder te ontwikkelen. Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk vinden en bieden we hen mogelijkheden hier extra aan te werken.

Een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor vakkennis maar ook voor vaardigheden, voor de cognitieve ontwikkeling maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is afgestemd op de behoeften van de leerlingen en dat het gegeven wordt door goede docenten die zich blijvend bekwamen. Soms kan het nodig zijn om leerlingen heel gerichte begeleiding te bieden.

Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en gerichte begeleiding leiden tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat ze kunnen instromen bij een passende vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat ze als mens gegroeid zijn en zich als goede democratische burgers een weg vinden in onze maatschappij. Tot slot, als leerlingen onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op een leuke, plezierige schooltijd.