Duinzigt 170 jaar!

Nieuws - Duinzigt 170 jaar!

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

"Dingsdag 2 julij 1850 is goed gevonden: Aan den Heer Baron Van Wijkerslooth Van Schalkwijk de door hem gevraagde vergunning tot het oprigten en houden

eener Bewaar- of Kleinkinderenschool ten dienst der Katholieke jeugd in dezen Gemeente". Zo staat te lezen in de notulen van de Oegstgeestse raadsvergadering. Het is het 'geboortekaartje' van een instituut dat door de jaren heen regelmatig van uiterlijk veranderde maar in de kern 170 jaar dezelfde is gebleven. Van Wijkerslooth was van adel en werd in 1832 tot bisschop van Curium benoemd om in de regio Leiden de kerkelijke organisatie ter hand te nemen. In 1849 ontmoette hij Mère Joseph, moeder overste van de Zusters Franciscanessen in Roosendaal en vroeg haar om naar Oegstgeest te komen en een klooster te stichten met een tehuis voor 'weesjes en oude lieden'. Een jaar later in 1850 startten zuster Catharine en zuster Raphael de bewaarschool (kleuteronderwijs) voor meisjes in het huidige woonhuis 'Klein Curium'. Voor de oudere meisjes begon in hetzelfde jaar een naaischool. De eerste jongens op Duinzigt kwamen pas in 1967.

In de decennia die volgden werden voor langere of kortere tijd verschillende vormen van onderwijs geboden: lager onderwijs met een 7e en 8e leerjaar, voortgezet lager onderwijs (vglo), uitgebreid lager onderwijs op ivo-basis (ivo-ulo), lager algemeen vormend onderwijs (lavo), middelbaar algemeen vormend onderwijs met ivo-werkwijze (ivo-mavo), mavo met vijfjarig - en doorstroomtraject en hoger algemeen vormend onderwijs (havo). Begin jaren '80 droeg zuster Salvatrix het directeursstokje over aan dhr. Vermet en verdwenen de laatste zusters uit het schoolbeeld, maar wie goed kijkt en luistert merkt dat hun geest nog immer aanwezig is. 

 

Meer weten over de 170 jaar Duinzigt-geschiedenis?