mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Via deze link kunt u een filmpje bekijken over ons onderwijs:
https://www.youtube.com/watch?v=iLEapFKVROo&feature=youtu.be

Het Teylingen College ziet het als haar missie een onderwijsgemeenschap te zijn waarin samenwerking, tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan.

Het onderwijs beoogt harmonische vorming te bieden op maat van individuele leerlingen conform hun capaciteiten, mogelijkheden en belangstelling.

Dit onderwijs staat in het teken van zorg voor de individuele leerling, kwaliteit en deugdelijkheid en beoogt een dergelijke basis te bieden voor het met succes functioneren van de leerlingen, die doorstromen naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij gaan kwalificeren en vorming hand in hand.

Onze globale missie is uitgewerkt in de volgende zeven meer concrete punten:

1. Meer dan onderwijs alleen.
Vanuit onze katholieke identiteit vinden wij het belangrijk dat er naast de zorg voor kwalitatief
goed en deugdelijk onderwijs aandacht wordt besteed aan het overdragen van waarden als verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid, saamhorigheid en samenwerkingsgerichtheid, dienstbaarheid en gerechtigheid.
Daarnaast worden de leerlingen niet alleen aangesproken op hun schoolse kennis en vaardigheden, maar is er ook veel aandacht voor sport, kunst en cultuur en het gezamenlijk werken aan projecten. Wij streven naar een harmonische vorming van en door hoofd, hart en handen.

2. De leerling is de maat.
Vanuit de katholieke levensbeschouwing wordt de leerling gezien als een uniek persoon die als zodanig centraal staat. Het docententeam ziet het als hun opdracht dienstbaar te zijn aan de leerlingen, zodat deze hun mogelijkheden en talenten ontdekken en kunnen ontplooien.
De zorg voor de individuele leerling loopt dan ook als een rode draad door ons onderwijs. Wij nemen de leerlingen serieus en behandelen hen respectvol.
'De leerling is de maat' wil niet zeggen dat wij de leerlingen behandelen als kasplantjes. Eisen stellen en hen verantwoordelijkheid geven en hen daarop aanspreken horen daar ook bij. Want iedere leerling maakt deel uit van een groep waarmee hij rekening moet houden en zich sociaal mee moet leren verstaan.

3. Onderwijs op maat.
Als Teylingen College willen wij voor iedere leerling onderwijs op maat bieden, maatwerkonderwijs. Verschillen tussen leerlingen worden niet op voorhand 'gecultiveerd'. De verschillen tussen de leerlingen vatten wij –zeker in de onderbouw- op als vertrekpunt van onze onderwijsleerprocessen die erop gericht zijn hun talenten te ontwikkelen. Na een zorgvuldige determinatie wordt duidelijk wat het meest passende vervolg is binnen de scholengemeenschap.
In de bovenbouw bieden wij de leerlingen een rijke schakering aan mogelijkheden in leerwegen, profielen en vakken. Leren door ervaring brengt de gewenste koppeling tussen denken en doen tot stand. Binnen dit 'learning by doing' past ook het lopen van stages.

4. Kwaliteit en deugdelijkheid.
Kwaliteit en deugdelijkheid van het onderwijs staan hoog in ons vaandel. Zij worden getoetst op de relevantie van ons onderwijs voor het vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. Kwalificering en vorming gaan hierbij hand in hand waarbij de waardenoverdracht als stabiele basis dient.
Daarnaast is ons onderwijs gericht op het behalen van goede examenresultaten.

5. Groot en groot door klein.
Door haar omvang en breedte kan het Teylingen College een breed aanbod aan onderwijsmogelijkheden bieden. Omdat het onderwijs in drie locaties gegeven wordt, bevinden de leerlingen zich in een relatief kleine vertrouwde omgeving waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen en de leerlingen niet in de massa verloren gaan.

6. Gericht op de toekomst.
Ons onderwijs is toekomstgericht. Dat wil zeggen: wij besteden grote zorg aan het kwalificeren van de leerlingen voor het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.
Wij besteden dan ook voortdurend aandacht aan kwaliteitszorg en waar mogelijk spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen. Frequente en goede contacten met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt zijn daarvoor de basis.

7. Onderwijs is mensenwerk.
De kwaliteit van het onderwijs is in de eerste plaats mensenwerk en wordt bepaald door de man of de vrouw voor de klas. Zijn of haar bezieling, gedrevenheid en uitstraling zijn van grote invloed. Het gebruik van geavanceerde methodes, technieken en hulpmiddelen kan daar slechts een bijdrage aan leveren.